Zahájení opravy srubové stavby v Soutěskách

V dubnu 2013 byla zahájena rekonstrukce srubové stavby v Soutěskách, která je financována v rámci projektu "Z mlýna do srubu a zpátky" Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Benešovské stavebniny, která měla nejvýhodnější nabídku. Podle původního projektu měla být vyměněna část trámů, vazby srubové stavby.

Při rozebírání bylo zjištěno, že původní odhad napadení dřevěných součástí dřevokaznou houbou dřevomorkou je rozsáhlejší, než se předpokládalo. Byl přizván odborník k novému posouzení rozsáhlosti napadení. Podle jeho posudku je nutno vyměnit všechny trámy na stavbě. To mělo za následek změnu projektu a hrozilo zdržení proti harmonogramu prací.

Ve spolupráci s projekční kanceláří byla vypracována změna projektu a po odsouhlasení všemi zainteresovanými stranami bylo možno pokračovat v rekonstrukci této srubové stavby. Avšak červnová povodeň přinesla své. Kvůli velké vodě na řece Kamenici nebylo možné pokračovat dle harmonogramu a došlo ke zdržení, protože Soutěska nebyla hned po opadu vody přístupná (cesty byly strženy a muselo být opraveno přístavišti v Edmundově soutěsce).

Velkým úsilím stavební firmy bylo zpoždění stavby částečně dohnáno a nyní práce pokračují dle upraveného a schváleného harmonogramu.
Celou stavbu se podařilo dát do zimy pod střechu.